Főmenü

Fenntartja a NIOK.
 

Általános szerződési feltételek

 

Adjukössze szolgáltatások

2017. március 1.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁSZF) határozzák meg a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (a továbbiakban: Szolgáltató vagy NIOK Alapítvány) üzemeltetésében működő adjukossze.hu honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználásának feltételeit. A honlap, illetve egyes tartalmi elemeinek megnyitása, s bármely szolgáltatás igénybevétele az adjukössze.hu honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételek és adatkezelési elvek elolvasását és elfogadását jelenti.

I. Üzemeltetői adatok

Név: Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány

Székhely: 1122 Budapest, Maros u. 23. mfszt. 1.

Adószám: 18063710-2-43

Cégjegyzékszám: 9. Pk. 60.003/1994

Nyilvántartási szám: 01-01-0004758

Szerződés nyelve: magyar

Ügyfélszolgálat: kapcsolat@niok.hu

Tanácsadás: tanacsado@niok.hu

Telefon: +36-1-315-3151

A szolgáltatási szoftver az Expertweb Informatikai Kft. tulajdona, akinek a szoftver használatáért licensz díjat fizet a NIOK Alapítvány. A szolgáltatást a NIOK Alapítvány üzemelteti, az oldal technikai karbantartását az Expertweb Kft. végzi.

Az oldalon keresztül történő online bankkártyás fizetés minden esetben az OTP Bank Nyrt. által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül történik, amelyhez a NIOK Alapítvány nem fér hozzá.

II. Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

Anyagi támogatás: A Támogató által az Ötletgazda számára a kezdeményezés segítésére, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott támogatás.

Anyagi támogató: Az Ötletgazda számára a kezdeményezés segítésére, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott támogatást nyújtó személy vagy szervezet.

Beszállás: az anyagi támogatás Adjukössze+ kampányban megvalósuló formája; a Támogató által az Ötletgazda számára, a kezdeményezés segítésére pénzeszközben nyújtott, azzal az adott kampányhoz kapcsolódó, csak ezen adományozási mód által elérhető különleges élmény megnyerésére arányosan esélyt biztosító anyagi támogatás.  

Beszálló: Az az anyagi támogató, aki részt vesz az Adjukössze+ kampányban; az Ötletgazda számára a kezdeményezés segítésére pénzeszközben támogatás nyújt, és az anyagi támogatás mértékével arányosan esélyt kap az adott kampányhoz kapcsolódó, csak ezen adományozási mód által elérhető különleges élmény megnyerésére.  

Beszámoló: A sikeres kezdeményezést megvalósító Ötletgazda által az Űrlapon rögzített időszakot követően a megvalósításról készített nyilvános dokumentáció.

Célösszeg: A kezdeményezés megvalósításához szükséges összeg, amelyet anyagi támogatás gyűjtéséhez az Ötletgazda a kezdeményezés feltöltése során határoz meg.

Civil szervezet: Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület (a párt kivételével), alapítvány (2011. évi CLXXV. törvény) és nonprofit gazdasági társaság.

Csatlakozás: Egy kezdeményezés önkéntes munkával történő támogatására vonatkozó szándék kifejezése.

Csatlakozó: Egy kezdeményezés önkéntes munkával történő támogatására vonatkozó szándékát kifejező személy vagy szervezet.

Felhasználó: Ötletgazda, Látogató, Támogató.

Honlap: A Szolgáltató által üzemeltetett adjukossze.hu internetes oldal.

Hozzájárulás: Egy kezdeményezés tárgyi felajánlással történő támogatása.

Hozzájáruló: Egy kezdeményezést tárgyi felajánlással támogató személy vagy szervezet.

Kampány: Egy kezdeményezés megismertetése és támogatása érdekében végzett tevékenységek összessége.

Kampány időtartama: A kezdeményezés nyilvánosságra hozatala (aktiválása) és a lezárása között eltelt időszak.

Kezdeményezés: Azon ötletek, projektek, amelyek megfeleltek a Szolgáltató által támasztott feltételeknek, és a Szolgáltató lehetőséget biztosított számukra, hogy nyilvánosan megjelenjenek a honlapon, kampányuk legyen.

Kezdeményezés feltöltése: A Kezdeményezés közzétételéhez szükséges adatok megadása a 4. pontban meghatározott folyamat során és feltételek mellett.

Kiemelt támogató: A Szolgáltató által szervezett vállalati támogató, amely adott kezdeményezéshez ad egyedi támogatást.

Látogató: A honlap tartalmát részben vagy egészben megismerő személy.

Megosztás: A Támogató által a kezdeményezés közösségi média csatornán való terjesztése, népszerűsítése.

Megosztó: Az a Támogató, aki a kezdeményezést népszerűsíti saját közösségi média csatornáján a honlapon keresztül.

NIOK ügyfél: Az a bejegyzett civilszervezet vagy nonprofit gazdasági társaság, amely a kezdeményezés indítását megelőző 1 évben igénybe vette a NIOK Alapítvány valamely szolgáltatását díjfizetés ellenében, így az online bankkártyás fizetési szolgáltatást, az adománygyűjtési tanácsadást, az Adhat Vonal mobiladományozási szolgáltatást, az adjukössze.hu közösségi adományozási szolgáltatást, illetve ha a CivilTech programban igényelt szoftvert.

Ötletgazda: Regisztrált egyén vagy szervezet, amely kezdeményezése támogatására igénybe veszi a honlap szolgáltatásait és a honlap használatára engedélyt kapott a Szolgáltatótól.

Regisztráció: A Kezdeményezés feltöltését megelőzően az Ötletgazdák adatainak rögzítésére szolgáló folyamat a honlapon. Az Ötletgazdák kizárólag a Regisztrációt és az ÁSZF elfogadását követően használhatják a honlap szolgáltatásait.

Szolgáltató: Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány. www.niok.hu

Támogatás: Jelen ÁSZF elfogadásával nyújtott Anyagi támogatás, Beszállás, Csatlakozás, Hozzájárulás vagy Megosztás.

Támogató: A honlapon található kezdeményezéseket támogató magánszemély vagy szervezet, amely elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket. A Támogató lehet Anyagi támogató, Beszálló, Csatlakozó, Hozzájáruló vagy Megosztó.

Űrlap: A kezdeményezés bemutatását, leírását, a támogatások fogadását és megjelenítését szolgáló strukturált felület a honlapon (zárt és nyilvános formában egyaránt).

III. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató és a honlapot használó személyek, szervezetek közötti szolgáltatási viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit.

A Felhasználók jelen ÁSZF rendelkezéseit a regisztrációjuk időtartama, illetve a szolgáltatások igénybevételének ideje alatt kötelesek teljesíteni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért, és rajta keresztül a Támogatók az Ötletgazdák felé nem érvényesíthetnek jogokat.

Amennyiben az Ötletgazda érdekkörében felmerült szerződésszegés, vagy más jogellenes magatartás következtében a Szolgáltatót kár éri, vagy vele szemben ilyen igényt terjesztenek elő, úgy őt az Ötletgazda köteles a következmények alól mentesíteni, a folyamatban lévő eljárás esetében mentesítését elősegíteni, peres eljárás esetén beavatkozóként perbe lépni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét ne engedélyezze.

A Szolgáltató érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) a Szolgáltatót felelősség nem terheli és kizár mindennemű kártérítési igényt. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szolgáltató vállalja, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekszik, és együttműködést tanúsít a vita kölcsönösen elfogadható rendezése érdekében.

IV. Szolgáltatások és igénybevételük, díjazás

Kezdeményezések feltöltése, kampány és beszámolás folyamata

Kezdeményezések feltöltése a honlapra ezen ÁSZF alapján történik.

Civil szervezeti kezdeményezések feltöltésére kizárólag civil szervezet jogosult.

Közösségi kezdeményezések feltöltésére bármely személy, személyek csoportja vagy szervezet jogosult.

A honlapra kizárólag magyar nyelvű adatok, anyagok tölthetőek fel. A honlapon minden szolgáltatás magyar nyelven érhető el.

Kizárólag társadalmilag hasznos, közösségi célú kezdeményezések tölthetőek fel a honlapra. A kezdeményezések nem irányulhatnak elsődlegesen gazdasági haszonszerzésre. Kezdeményezés nem ütközhet jogszabályba vagy más, a Szolgáltató által tiltottnak minősített tevékenységbe. Tiltottnak minősülnek azok a tevékenységek, amelyek részben vagy egészében társadalmi, etnikai csoport ellen irányulnak, diszkriminatívak, uszító vagy pornográf tartalmúak, alkohol, dohány vagy tiltott szerek fogyasztására motiválnak, közerkölcsbe ütköznek személyiségi jogokat sértő üzeneteket tartalmaznak.

A kezdeményezések nyilvánosságra hozatalának feltétele, hogy az Ötletgazda Facebook oldalt üzemeltessen.

A jogosultság mérlegelése a Szolgáltató kizárólagos jogköre. A Szolgáltatónak joga van kezdeményezések visszautasítására és letiltására, amennyiben egyoldalúan úgy ítéli meg, hogy a kezdeményezés jogszabályba ütközik vagy tiltottnak minősülő tevékenységre irányul, illetve az Ötletgazda vagy a kezdeményezés alapötlete alkalmatlan a közösségi adománygyűjtésre. Az Ötletgazda ezzel kapcsolatban semmilyen kárigénnyel nem élhet a Szolgáltató felé.

Civil szervezeti kezdeményezések a honlapon keresztül anyagi támogatás, beszállás vagy hozzájárulás, csatlakozás és megosztás formájában gyűjthetnek támogatásokat. A civil szervezeti kezdeményezések célösszege minimum 50 000 Ft lehet. Adjukössze+ kampányban célösszeg nem kerül meghatározásra.

Közösségi kezdeményezések támogatására a honlapon keresztül csatlakozás, hozzájárulás és megosztás formájában gyűjthetők támogatások. Közösségi kezdeményezések támogatására anyagi támogatás semmilyen formában nem gyűjthető.

A civil szervezet mint Ötletgazda jogosult más ötletét is felkarolni, számára kampányt szervezni, amennyiben az megfelel a kezdeményezések kritériumainak. Ez esetben minden kötelezettség és felelősség az Ötletgazdát terheli.

1 Regisztráció

A civil szervezeti regisztráció az Adhat Adatbázissalösszekapcsolva történik. Azon Ötletgazdák, amelyek már rendelkeznek Adhat Adatlappal, beléphetnek a már meglévő felhasználónevükkel és jelszavukkal.

A regisztráció során a szervezetről a következő adatok megadása kötelező:

·         Neve

·         Adószáma

·         E-mail címe

·         Telefonszáma

·         Tevékenységi köre

·         Jogállása

·         Céljai

·         Jelenlegi tevékenysége

·         Elmúlt években elért eredményei

·         Mire gyűjt?

·         Logója

2 Űrlap kitöltése és feltöltés

Az űrlapot a regisztrációt követően az Ötletgazda online tölti ki, a Szolgáltató hagyja jóvá, hozza nyilvánosságra (aktiválja).

Ez a szolgáltatás ingyenes, amennyiben az Ötletgazda tárgyi adományt vagy önkénteseket gyűjt.

Pénzadományok gyűjtése esetén a kezdeményezés feltöltésének díja az elbírálást követően kerül meghatározásra a 3. pont szerint..

A kezdeményezések űrlapja a kampány időtartama alatt és azt követően a honlapon megtekinthető a látogatók számára.

Anyagi támogatás gyűjtése esetén az Űrlapon a következő adatokat kötelező feltüntetni:

·         Kezdeményezés neve

·         Kapcsolattartó neve

·         Kapcsolattartó e-mail címe

·         A kezdeményezés célja

·         Mit szeretne gyűjteni a kezdeményezés keretein belül

·         Kategória

·         Támogatási összegek

·         Hálánk jeléül (köszönő felajánlások a kezdeményezésekhez köthetően)

·         Beszámoló – a kezdeményezés megvalósulását követően kell csak feltölteni

Adjukössze+ kampány esetén az Űrlapon a következő adatokat kötelező feltüntetni:

·         Kampány neve

·         Kapcsolattartó neve

·         Kapcsolattartó e-mail címe

·         A kampány népszerűsítéséhez megfelelő, tartalmában és formájában a Szolgáltatóval előre egyeztetett videó

·         „Mit nyersz te?” rubrikában: az adott kampányhoz kapcsolódó különleges élmény rövid leírása

·         „Kinek segítesz?” rubrikában: a kezdeményezés céljának és a gyűjtés tárgyának rövid leírása

·         Kategória

·         Támogatási összegek és az azokhoz tartozó garantált ajándékok rövid leírása és száma

·         Beszámoló – a kezdeményezés megvalósulását követően kell csak feltölteni

 

A kezdeményezés kampányának időtartama alatt az űrlap módosítására csak a Szolgáltató jóváhagyásával, egyedi indok alapján van lehetőség. A beszámoló kitöltését követően az űrlap nem módosítható.

3 Elbírálás

Szolgáltató a feltöltött kezdeményezések elbírálása során a következő 3 utat határozza meg:

1.   Egyeztetést és véglegesítést követően aktiválható

·         Azon Ötletgazdák kezdeményezése, akiknek legutolsó kezdeményezése (az adjukössze.hu vagy más pénzadományok gyűjtésére használt közösségi adománygyűjtő oldalon) újraindítás nélkül sikeresen kifutott, és a kapcsolattartó személye nem változott.

A szolgáltatási díj ebben az esetben 10 000 Ft + áfa

2.   Diagnózist, személyes interjút és tanácsadást követően véglegesíthető és aktiválható

·         Minden a fenti feltételnek nem megfelelő Ötletgazda kezdeményezése, amely azonban az Útmutatóban foglalt feltételeknek megfelel.

A szolgáltatási díj ebben az esetben 50 000 Ft + áfa, amely tartalmazza a következőket:

i)                    1 óra személyes (vagy telefonon történő) tanácsadást és a hozzá szükséges diagnózis felvételét – amelynek során átbeszéljük a szervezet tevékenységét, kommunikációs állapotát és az adjukösszés kampány lehetőségeit

ii)                   Az aktuális Adjukössze Útmutató pdf formátumban történő elküldését, illetve egy kommunikációs terv minta megosztását - amely a kampányanyagok elkészítéséhez, a kampány terv összeállításához és az utánkövetéshez is tartalmaz tanácsokat

iii)                 A technikai asszisztenciát, és rendelkezésre állást munkaidőben az adjukössze.hu oldallal összefüggő kérdések tekintetében

iv)                 2 óra egyéni mentorálást – e-mail-ben vagy telefonon tanácsadást a kampányanyagok kialakításához, segítségnyújtást kommunikációs/kampány probléma vagy elakadás esetén

v)                  A kampány hirdetését, amennyiben szükséges – pl. 1 posztot az adhat.hu facebook oldalán (14 ezer követő), 1 hírt a NIOK hírlevelében (közel 10 ezer előfizető) és Adwords formájában

NIOK ügyfelek számára a szolgáltatási díj kedvezményes összege 40 000 Ft + áfa.

A díjak minden esetben belekalkulálhatóak a kezdeményezés célösszegébe.

Szolgáltató átlagosan háromhavi rendszerességgel szervez kommunikációs képzéseket legalább 5 szervezet részvételével, az időpontokról az érintett szervezeteket e-mailben értesíti. A képzés időtartama 1 munkanap, díja 20 000 Ft + áfa.

3.   Nem aktiválható

·         nem felel meg az Útmutató feltételeinek (pl. nem megfelelő online jelenlét)

·         nem átlátható a tevékenysége (pl. nincs fenn a legfrissebb beszámoló a honlapján vagy a birosag.hu oldalán)

·         a Szolgáltató működési alapelveivel ellenkezik a kezdeményezés vagy a szervezet célja, stb.

Az aktuálisan nem aktiválható kezdeményezés később válhat tanácsadást követően aktiválható kezdeményezéssé is. A Szolgáltató fenntartja a jogot egyes kezdeményezések a fenti szabályoktól eltérő elbírálására is.

4 Kampány

A kezdeményezés aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött űrlap és megkezdődik a kampány időszak. A kampány időtartama alatt jogosult az Ötletgazda támogatásokat gyűjteni. A támogatások aktuális száma folyamatosan (a támogatás megtételét követően 2 órán belül) követhető nyilvánosan a honlapon. Az Ötletgazda e-mailben elektronikusan értesítést kap a Támogatásokról, arról nem nyilvános, letölthető formában a honlapon is tájékozódhat. A csatlakozásokról közvetlen e-mail üzenetet kap az Ötletgazda a honlapon keresztül.

A felek megállapodása szerint a kampány időtartama 30 vagy 90 nap lehet. Az Adjukössze+ kampány 30 napig tart. Bármely kampány során kommunikációs tanácsadás kérhető a Szolgáltatótól, amelynek óradíja 10 000 Ft + áfa.

Amennyiben a kampány időtartama alatt nem éri el a célösszeg 95%-át, de meghaladja a célösszeg 60%-át, a Szolgáltató az Ötletgazda kérésére a kampányidőszakot további legfeljebb 30 nappal – 30 napos kampány esetén legfeljebb 10 nappal – egy alkalommal meghosszabbíthatja. Ebben a 30 napban az Ötletgazda további csatlakozásokat és megosztásokat is gyűjthet az anyagi támogatás mellett. Közösségi kezdeményezések esetén ez a hosszabbítás nem kérhető.

Az Adjukössze+ kampány 30 napja megegyezés szerint hosszabbítható legfeljebb 30 nappal.

A kampány lezárul:

1.    30 vagy 90 (esetenként + 10 vagy + 30 vagy) nap lejárta esetén automatikusan.

2.    Civil szervezeti kezdeményezések esetén, amennyiben az összegyűjtött anyagi támogatások bruttó értéke elérte a célösszeget. Az utoljára regisztrált anyagi támogatás, amellyel átlépte az összegyűlt támogatások összege a célösszeget, teljes egészében az összegyűjtött anyagi támogatás része.

Közösségi kezdeményezések esetén az Ötletgazda jelzi a Szolgáltató felé, hogy a kampány elérte céljait, azaz lezárható.

Bármely kezdeményezés esetén a kampány lezárható a meghatározott kampány időszak lejárta előtt rendkívüli okokból, az Ötletgazda méltányolható kérésére vagy a Szolgáltató által, amennyiben az Ötletgazda megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A kampány lezárását követően a kezdeményezésnek két állapota lehet:

1.    Sikeres kezdeményezés (amennyiben az összegyűlt anyagi támogatás eléri a célösszeg 95%-át, illetve közösségi kezdeményezések esetén, ha az Ötletgazda visszajelzése alapján sikeres volt a kampány).

2.    Lejárt kezdeményezés (amennyiben az összegyűlt anyagi támogatás nem éri el a célösszeg 95%-át, illetve közösségi kezdeményezések esetén, ha az ötletgazda visszajelzése alapján sikertelen volt a kampány).

A Szolgáltató a kezdeményezésekre érkezett anyagi támogatásokat erre a célra létrehozott pénzintézeti számlán elkülönítve tartja.

A Szolgáltató kizárólag a sikeres kezdeményezések keretében összegyűjtött anyagi támogatást fizeti ki az Ötletgazdáknak. Ezen összegyűjtött anyagi támogatás 7%-át a Szolgáltató a honlap technikai támogatására, illetve a banki költségek fedezésére adomány címen visszatartja. Szolgáltató a támogatás összegének 93%-át a kampány lejártát követő legfeljebb 15 napon belül az Ötletgazda bankszámlájára utalja a számlaszám visszaigazolását követően.

Amennyiben a kampány időtartama alatt az anyagi támogatás teljes összege kevesebb, mint a célösszeg 95%-a és a kezdeményezés lezárult, az Ötletgazda egy éven belül újabb kezdeményezést indíthat a honlapon, amelynek kezdő anyagi támogatása a korábbi kezdeményezésre összegyűjtött, de számára még ki nem fizetett anyagi támogatások összege lesz. Az anyagi támogatás számlálója ezzel az összeggel indul.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlapon és egyéb kommunikációs csatornákon a kezdeményezéseket népszerűsítse, továbbá hogy a honlapon hirdetéseket, bemutatókat, illetve támogatói üzeneteket elhelyezzen.

A kezdeményezés a kampány időtartama után a honlapon nyilvánosan hozzáférhető marad.

Amennyiben a sikeres gyűjtést követően a kezdeményezés megvalósítására előre nem látható és az Ötletgazdának fel nem róható okból nincs lehetőség, úgy arról az Ötletgazda haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót és egyeztet vele a továbbiakról (pl. a támogatók értesítéséről). Ezt követően a kezdeményezés megvalósítására kapott anyagi támogatást az Ötletgazda a lehető legrövidebb időn belül, saját költségén visszautalja a Támogatóknak, az anonim adományokat pedig a nyilvánosság megfelelő (pl.Facebook oldalán keresztül való) értesítése mellett az adott kezdeményezéshez hasonló célra fordítja.

5 Beszámoló

A beszámolót a kezdeményezés megvalósítását követően az Ötletgazda tölti ki az Űrlapon található megfelelő rovatokban. A Beszámoló aktiválást követően megjelenik a honlapon a kezdeményezés nyilvános űrlapján.

Az Ötletgazda kötelezettséget vállal, hogy sikeres gyűjtés esetén az általa vállalt időben megvalósítja kezdeményezését és a megvalósításról a honlapon beszámol a megvalósítást követő egy hónapon belül. Amennyiben az Ötletgazda elmulasztja nyilvánosságra hozni a Beszámolót, nem jogosult újabb kezdeményezést feltölteni a honlapra.

A beszámolót az Adjukössze+ kampány esetén kiegészíti az Űrlapon található megfelelő rovatban a kampányhoz kötődő különleges élmény megvalósulásáról készült videó, amelyet a Szolgáltatóval eltérő megegyezés hiányában az Ötletgazda tölt fel a megvalósítást követő legrövidebb időn, lehetőleg egy héten belül. 

A beszámolási kötelezettség elmulasztása a következő kampány indításának felfüggesztését vonja maga után, kivéve, ha az Ötletgazda megfelelően indokolja azt a Szolgáltató felé. A kampány a korábbi beszámoló feltöltésével és nyilvánossá tételével indíthatóvá válik.

Támogatások menete

Támogatási tevékenység a honlapon kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával, szabályai szerint történhet.

Az Ötletgazda vállalja, hogy előzetesen a tervei szerint, illetve utólag a Beszámoló segítségével tájékoztatja a honlapon támogatóit a támogatások felhasználásáról.

Anyagi támogatás

A kezdeményezések támogatására bármely magánszemély vagy szervezet jogosult. Anyagi támogatás magánszemélyként csak bankkártyával lehetséges. A támogató a következő bankkártyákat használhatja a honlapon: MasterCard (dombornyomott), VISA (dombornyomott), American Express (dombornyomott), VISA Electron (nem dombornyomott), Maestro.

Az adott kezdeményezés mellett található Támogatom gombra való klikkelés után a Támogatónak meg kell adnia a következő adatokat:

§  Azonosító név (bármilyen név megadható, akár becenév is)

§  Szeretné-e, hogy neve megjelenjen a támogatók között a honlapon az adományozók között

§  Telefonszám

§  E-mail cím

§  Támogatási összeg

§  Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy a Szolgáltató a fent megadott adatokat továbbíthatja-e az Ötletgazdának

§  Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elolvasása és elfogadása

§  Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e az adományozói hírlevélre

Ezt követően a Támogató továbblép az OTP Bank Nyrt. oldalára, ott adhatja meg bankkártyája adatait, amelyek a fizetéshez szükségesek. A bankkártya adatokhoz sem a Szolgáltató, sem az Ötletgazda nem fér hozzá, azok kezelése az OTP Bank Nyrt. rendszerében történik.

A támogatást követően, legfeljebb két órán belül a kezdeményezés anyagi támogatásainak számlálója növekszik, de a támogatásról és a támogatóról megadott adatok csak akkor jelennek meg a honlapon, amennyiben erről a támogató így rendelkezett.

Anyagi támogatás szervezetként vagy a magánszemélyekkel azonos feltétekkel vagy a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás keretében átutalással lehetséges (lásd Kiemelt támogatás).

Az anyagi támogatást követően a támogató köszönőüzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatást küld a támogatás adatairól és felhasználásának lehetőségeiről.

A Támogató által nyilvánosságra hozott támogatói üzenetet a Szolgáltató felhasználhatja a honlap népszerűsítésére a Támogató nevének megjelenítése nélkül.

Amennyiben az adott támogatási összeghez köszönő felajánlást biztosít az Ötletgazda, úgy gondoskodik annak rendelkezésre állásáról és a Támogatóhoz való eljuttatásáról. Amennyiben elfogy az adott támogatói szinthez tartozó felajánlás, úgy az Ötletgazda hasonló vagy az eggyel alatta lévő szinthez tartozó felajánlást biztosít a lehetőségei szerint.  

Beszállás

A jelen ÁSZF Anyagi támogatásra vonatkozó szabályai az Adjukössze+ kampányban Beszállás formájában megvalósuló támogatásra is értelemszerűen vonatkoznak az alább meghatározott speciális előírások figyelembevételével.

Az ún. Adjukössze+ kampányba Beszállóként a Támogató az adományért cserébe esélyt kap egy, az adott kezdeményezéshez kapcsolódó, csak a jelen adományozási móddal elérhető különleges élmény megnyerésére. A nyerési esély a támogatási összeggel arányosan nő, amelyet a rendszer automatikusan generál és rendel hozzá az adott támogatási összeghez. A kezdeményezés projektoldalán előre meghatározásra kerül az adott támogatási összegekhez rendelt garantált ajándékok száma. Utóbbiak rendelkezésre állásáról és a Támogatóhoz való eljuttatásáról az Ötletgazda gondoskodik. Amennyiben elfogy az adott támogatói szinthez rendelt garantált ajándék, úgy az Ötletgazda hasonló vagy az eggyel alatta lévő szinthez tartozó ajándékot biztosít a lehetőségei szerint.  

Az Adjukössze+ kampány az adjukössze.hu oldalon való élesítésétől kezdve 30 napig tart, és legfeljebb 30 nappal hosszabbítható.

A kampány ideje alatt Beszálló lehet minden, magyarországi állandó lakó- vagy bejelentett tartózkodási hellyel, 18. életévét betöltött, a fentiekben meghatározott bankkártyák valamelyikével rendelkező, s az alábbi pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy, aki megfelel a jelen ÁSZF Beszállókra vonatkozó feltételeinek.

Nem vehetnek részt Beszállóként a Szolgáltató és az Ötletgazda kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjai, munkatársai, a nyereményként meghatározott különleges élményt nyújtó híresség munkatársai, illetve mindezen személyeknek a Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint az adott Adjukössze+ kampány előkészítésében és lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

Egy Beszálló egyszerre több Adjukössze+ kampányban is részt vehet.

Amennyiben az adott Adjukössze+ kezdeményezés projektoldalán más nem kerül meghatározásra, a Beszállóként megnyerhető különleges élmény két személyre szól: a Beszállóra és egy általa választott természetes személyre, aki a nyertes értesítése után kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelés rá való, értelemszerű alkalmazására. Utóbbi korlátozott cselekvőképessége vagy cselekvőképtelensége esetén csak törvényes képviselője –amennyiben az nem a Beszálló, úgy előzetes írásbeli - hozzájárulásával vehet részt.

Az Adjukössze+ kezdeményezés mellett található Beszállok gombra való klikkelés után a Beszállónak meg kell adnia az alábbi adatokat:

§  Családi és utónév

§  E-mail cím

§  Telefonszám

§  Lakóhelyéül szolgáló település neve

§  Szeretné-e, hogy neve megjelenjen a honlapon a Beszállók között

§  Támogatási összeg

§  Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy a Szolgáltató a fent megadott adatokat továbbíthatja-e az Ötletgazdának

§  Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elolvasása és elfogadása

§  Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e az adományozói hírlevélre

A nyertesek véletlenszerű sorrendben kerülnek kisorsolásra a kampány lezárta után 10 napon belül a Szolgáltató székhelyén (cím: 1122 Budapest, Maros u. 23. mfszt. 1.). A véletlenszám-generátor gépi programmal történő sorsolás pontos időpontja és helyszíne az adott gyűjtés projektoldalán kerül feltüntetésre a kezdeményezés élesítésekor. 

A sorsoláskor három tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak nyertessé, amennyiben az eredeti nyertes az ÁSZF értelmében mégsem válhat jogosulttá a nyereményre. Ezen esetekben kártérítési igénnyel sem élhet a Szolgáltató felé.  

A nyertes az adjukössze.hu oldalon megadott adatai alapján kerül azonosításra. A Beszálló téves, hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Szolgáltató a sorsolást követően az adhat.hu facebook oldalán közzéteszi a nyertesek nevét és lakóhelyéül szolgáló település nevét. A nyertes a sorsolást követő 3 munkanapon belül e-mailben kapnak értesítést az adjukössze.hu oldalon megadott e-mail címen. Amennyiben a nyertes nem jelez vissza 3 további munkanapon belül, az adjukössze.hu honlapon megadott telefonszámon történik meg az újabb értesítés a sorsolást követő 5 munkanapon belül. Ez idő alatt a telefonos értesítés kétszeri sikertelensége esetén a Szolgáltató nem köteles a nyertest ismételten megkeresni. Helyébe a sorrendben következő tartaléknyertes lép.

Akkor is a sorrendben következő tartaléknyertes lép az eredeti nyertes helyébe, ha utóbbi a nyereményétől a sikeres értesítéstől számított egy héten belül visszalép. Erről haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót és szükség esetén megtéríti a Szolgáltatónak ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő, máshonnan meg nem téríthető kárát, kivéve, ha a visszalépésre olyan előre nem látható okból került sor, amelyért az eredeti nyertes nem felelős. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Beszálló részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve az Adjukössze+ szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Beszállót azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból.

A Szolgáltató a nyeremény élmény megvalósulásáig kizárhatja azt a Beszállót, akivel azt azért nem lehet megvalósítani, mert a megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy nem tanúsítja az adott helyzetben elvárható együttműködő magatartást, illetve a Beszálló egyéb okból nem felel meg a jelen ÁSZF személyi, illetve alaki feltételeknek.

A nyertes Beszálló köteles együttműködni a Szolgáltatóval és az Ötletgazdával a nyeremény élmény megvalósítása érdekében. Az azzal szorosan összefüggő (pl. helyszíni) költségek viseléséről az Ötletgazda és a Szolgáltató az adott kampányhoz kapcsolódó egyedi megállapodásukban rendelkeznek. Az élmény megvalósulásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. az élmény helyszínére történő utazási költség, stb.) a nyertest terhelik.

A nyeremény élmény a sikeres értesítéstől számított 90 napon belül kerül megvalósításra. Ettől indokolt esetben, a nyertes megfelelő tájékoztatása mellett, a Szolgáltató és az Ötletgazda közös megegyezéssel eltérhet. 

A nyeremény élmény – a Szolgáltató önhibáján kívül eső okból való – elmaradásáért vagy késedelmes megvalósulásáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Csatlakozás és Hozzájárulás

A kezdeményezésekhez való csatlakozásra önkéntes munkával, a hozzájárulásra tárgyi adomány felajánlásával bármely magánszemély vagy szervezet jogosult.

Az adott kezdeményezés mellett található Csatlakozom vagy Hozzájárulok gombra való klikkelés után a Támogatónak meg kell adnia a következő adatokat:

§  Név (bármilyen név megadható, akár becenév is)

§  Szeretné-e, hogy neve megjelenjen a támogatók között a honlapon az adományozók között

§  Telefonszám

§  E-mail cím

§  Csatlakozás vagy Hozzájárulás módja, részletei, ahol a csatlakozó vagy hozzájáruló megadja, milyen felajánlással, milyen feltételekkel tudja támogatni a kezdeményezés megvalósítását

§  Nyilatkozat, hogy továbbíthatja-e a fent megadott adatokat a Szolgáltató az Ötletgazdának

§  Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elolvasása és elfogadása

§  Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e az adományozói hírlevélre

A csatlakozás vagy hozzájárulás elküldését követően, arról az Ötletgazda közvetlen értesítést kap e-mailben. A Csatlakozó vagy a Hozzájáruló és az Ötletgazda közvetlen, nem nyilvános kommunikációja során realizálódhat a felajánlás. Erre vonatkozóan a Szolgáltató egyik fél felé sem vállal felelősséget.

Csatlakozás vagy hozzájárulás szervezetként vagy a magánszemélyekkel azonos feltétekkel vagy a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás keretében lehetséges (lásd Kiemelt támogatás).

A csatlakozást vagy hozzájárulást követően a Csatlakozó vagy Hozzájáruló köszönőüzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatást küld a csatlakozás vagy a hozzájárulás adatairól.

A Csatlakozó vagy Hozzájáruló által nyilvánosságra hozott üzenetet a Szolgáltató felhasználhatja a honlap népszerűsítésére a Csatlakozó vagy Hozzájáruló nevének megadása nélkül.

Megosztás

A kezdeményezés megosztására bármely közösségi média felhasználó jogosult.

Kiemelt támogatás

A Szolgáltatónak joga van egyedi feltételekkel is szerződni kiemelt támogatókkal. A kiemelt támogatók (jellemzően vállalati támogatók és egyéb szervezetek) a honlap kezdeményezéseit egyedi feltételekkel támogatják. A Szolgáltató köteles az Ötletgazdát tájékoztatni a kezdeményezésével kapcsolatos kiemelt támogatási megállapodásokról.

A kiemelt támogatók tevékenységét jelen ÁSZF nem szabályozza, ezek szabályozására egyedi szerződést köt a Szolgáltató, és amennyiben szükséges, az Ötletgazda. A kiemelt támogatók anyagi támogatásai és csatlakozó támogatásai megjelenhetnek a honlapon, továbbá a kezdeményezések lapján.

Ki nem utalt anyagi támogatások felhasználása

Az Ötletgazdák által összegyűjtött anyagi támogatások, amelyeket az adott kampány lezárását követően 1 éven belül további kezdeményezések során nem használnak fel, miután a Szolgáltató a támogatás 7%-át visszatartotta adományként a technikai és banki költségek fedezésére, az Adjukössze Alapba kerül. Az Adjukössze Alapban összegyűlt anyagi támogatásokat minden március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án és december 31-én a honlapon aktuálisan futó kezdeményezések között egyenlően leosztja a Szolgáltató.

V. Adatkezelés

A Szolgáltató kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak, illetve a jelen ÁSZF és az adjukössze.hu oldalon szintén közétett Adatkezelési Szabályzat keretei között rögzíti és használja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat.

Az Ötletgazda tudomásul veszi, hogy a kezdeményezésével kapcsolatban feltöltött információ nyilvános, illetve az az átláthatóság követelménye miatt nyilvánosságra hozható.

VI. Felhasználó egyéb jogai és kötelezettségei

Panaszkezelés

Az Ötletgazdák, Látogatók és Támogatók panaszaikat, észrevételeiket e-mailben a contact@niok.hue-mailcímre küldhetik. A panaszokat a NIOK Alapítvány 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről a megadott e-mail címen értesíti a bejelentőt.

Elállás

Az Ötletgazda kezdeményezésének nyilvánosságra hozatala, azaz a kampányidőszak elindulása után adatait, feltöltött anyagait nem töröltetheti a honlapról, azok nyilvánosak maradnak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseivel ellenkező, jogszabályba ütköző, illetve egyoldalú megítélése szerint az Ötletgazdát, a honlap látogatóit vagy a Szolgáltatót hátrányosan érintő kezdeményezéseket, hozzászólásokat a honlapról eltávolítsa. Az eltávolításról az Ötletgazdát köteles értesíteni, egyéb módon és jogcímen sem az Ötletgazda, sem más személy vele szemben emiatt követelést nem érvényesíthet.

Az Ötletgazda az Adhat Adatlapon tárolt regisztrációs adatait a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján nem változtathatja, törölheti.

VII. Kapcsolattartás

Kapcsolattartás a Szolgáltató részéről:

Ügyfélszolgálat: kapcsolat@niok.hu

Tanácsadás: tanacsado@niok.hu

A Szolgáltató az Ötletgazdákkal az űrlapon kapcsolattartóként megadott e-mail címen tartja a kapcsolatot.

A Szolgáltató a Látogatókkal és a Támogatókkal a honlapon keresztül kommunikál.

VIII. Záró rendelkezések

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et az új változat honlapon való közzétételével módosítani. Ennek hatályba lépéséről a kampány időszakban vagy még beszámolás előtt lévő kezdeményezések Ötletgazdáit e-mailben közvetlenül is értesíti.

 

Az adjukossze.hu fejlesztője az ExpertWEB Informatikai Kft.